Κατεβάστε την πρόσκληση σε αρχείο PDF από ΕΔΩ

Ράχη, 16/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρου 5 & άρθρου 11 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΧΗΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

του έργου:

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 29.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε Ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως την 21η-8-2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου , Ράχη Πιερίας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και περιλαμβάνει τα εξής:

1.Σύνταξη των απαιτούμενων από το νομικό πλαίσιο μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

2.Έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων για την έκδοση της οικοδομικής αδείας

3. Σύνταξη προμετρήσεων έργων

4. Σύνταξη επιμετρήσεων έργων

5. Επίβλεψη έργων

6.Τεχνική Υποστήριξη στην υποβολή σταδιακών πιστοποιήσεων έως την ολοκλήρωση του έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά (ημεδαπά ή αλλοδαπά), πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού:

α) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικού Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης του εξωτερικού

β) Βεβαίωση Εγγραφής στο ΤΕΕ

γ) Άσκηση επαγγέλματος κατ’ ελάχιστο δέκα πέντε (15) έτη

ε) Καθαρό ποινικό μητρώο

στ) Φορολογική Ενημερότητα

ζ) Ασφαλιστική Ενημερότητα

η) Αποδεδειγμένη ανάλογη εργασιακή εμπειρία στη σύνταξη, παρακολούθηση και υποβολή πιστοποιήσεων σε επενδυτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

θ)Οικονομική προσφορά ( συνημ. Υπόδειγμα)

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης

Η παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΧΗΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» (www.patria.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00, μέχρι και την 21η/8/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου , Ράχη Πιερίας

Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσης παρέχονται από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΧΗΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

Αρμόδιος κος Δημήτριος Ντούρος, τηλ: 6977 572386

Ράχη, 16/8/2021

Για τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΧΗΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΧΗΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ………………………..

Τόπος, ημερομηνία …………………………………………..

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΦΠΑ ΣΕ € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Οικονομική προσφορά σε € (άνευ ΦΠΑ) ολογράφως:…………………………………………………….

ΦΠΑ σε € ολογράφως:………………………………………………………………………………………………….

Οικονομική προσφορά σε € (με ΦΠΑ) ολογράφως:………………………………………………………….

( Υπογραφή)